Tag: Mahisasur Mardini

Durga Ji

|| महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम-अयि गिरिनन्दिनि |||| महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम-अयि गिरिनन्दिनि ||

|| अयि गिरिनन्दिनि ||   अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते । भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥ सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि